sự khác biệt giữa nhà máy truyền thông khuấy và nhà máy dọc